14 MEI 2018 | 5 min

Transitie van ISV naar SaaS

By Dirk Straat

Van ISV naar SaaS leverancier - Hoe dan?

Veel traditionele software leveranciers (ISVs) realiseren zich dat hun bestaand business model van het verkopen van licenties en verlenen van ondersteuning aan de klant bij implementaties en beheer onder druk komt te staan. Dit vanwege het toenemende aantal concurrenten dat er toe over gaat om in plaats van licenties, een dienst te gaan leveren. Gezien de voordelen die een dergelijke transitie met zich meebrengen, zowel voor klant en voor leverancier, ontstaat het besef dat transformatie eerder een noodzaak is dan een kans.

Transformatie van ISV naar een SaaS leverancier is echter ingrijpend voor een bedrijf en vol risico’s. In deze blog vertel ik over wat er allemaal komt kijken bij dergelijk traject en een mogelijke strategie.

Waarom SaaS?

SaaS staat voor Software as a Service en is één van de 4 cloud service modellen(zie afbeelding). Als SaaS leverancier moet je in staat zijn diensten in plaats van producten te leveren, meestal 24x7. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de organisatie van de onderneming.

SaaS

 

Eén belangrijk voordeel van het SaaS businessmodel is de doorlooptijd van een sales- en implementatiecyclus. Demo-omgevingen zijn meestal niet of niet snel beschikbaar voor prospects en infrastructuur optuigen duurt lang.  Een SaaS applicatie is vrijwel onmiddellijk beschikbaar. Een tweede voordeel zijn de lagere operationele kosten. Indien elke klant zijn eigen infrastructuur heeft, al dan niet uitbesteed, is de dimensionering altijd op piekbelasting afgestemd. De klant zal een substantieel deel van de uitgaven gepaard aan het gebruiken van de applicatie moeten besteden aan infrastructuur. Als SaaS leverancier kun je een grotere marge berekenen omdat de infrastructuurkosten verminderen. Een derde reden is het feit dat klanten (van de leverancier)  vragen om een SaaS oplossing omdat zij een “SaaS tenzij” cloud-strategie hebben. Tenslotte is de concurrent zijn businessmodel ook aan het versaassen en kan daarmee sneller én goedkoper zijn product/dienst leveren. 

Impact van een transitie

Transformatie naar een SaaS model is voelbaar in het gehele bedrijf. Veranderingen zijn nodig op technisch vlak (van single tenant naar multi tenant, cloud technologiën), operationeel vlak (24x7 support organisatie), cultureel vlak (andere uitstraling, ander soort bedrijf), leiderschap (oa transitiemanagement, marketing) en tenslotte organisatorisch vlak (van Dev naar DevSecOps en Cloud Governance). Een integraal plan waarbij al deze aspecten worden meegenomen is noodzakelijk voor succes. 

Migratiestrategie

Onderzoek van Forrester onder een groep bedrijven die de transitie al hebben uitgevoerd, wijst uit dat een gefaseerde aanpak verreweg de voorkeur heeft. Meestal is het noodzakelijk om de software van een single tenant naar een multi tenant architectuur om te bouwen. Afhankelijk van de complexiteit en leeftijd van de software is dit een niet te onderschatten exercitie. Weolcan past een gefaseerd transformatiemodel toe waarbij onderdeSaaS transitielen van de applicatie stapsgewijs multi tenant worden gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne architecturen zoals containers, microservices,  PaaS services en serverless. Omdat de doorgevoerde wijzigingen al snel ingezet kunnen worden en voordelen opleveren, kan er omzet mee gegenereerd worden waarmee de transitie bekostigd kan worden. Aan het eind van elke fase kan de business case opnieuw worden gevalideerd en kunnen er eventueel bijsturingen plaatsvinden. Groot voordeel is dat eindpunt van elke fase in principe ook het einddoel kan zijn.

CSP selectie

Wanneer je besluit om je applicatie te versaassen, moet er een keuze gemaakt worden op welk platform de applicatie zal gaan landen. Dit kan een bv. een private cloud zijn of een publieke cloud zoals Azure, AWS of Google Cloud Platform. Om een gefundeerde keuze te maken is het belangrijk te inventariseren welke transformatiedoelstellingen het bedrijf precies heeft. Als aan de hand van deze doelstellingen de keuze valt op een publieke cloud vindt er een analyse plaats welke Cloud Service Provider (CSP) het beste past bij het bedrijf.

 

CSP scoring

Weolcan heeft een model ontwikkeld waarmee middels een groot aantal KPIs binnen een aantal criteria de twee belangrijkste CSPs AWS en Azure worden gescoord. Een vergelijking van CSPs, met name Azure en AWS is complex. Met dit model wordt inzichtelijk welke criteria belangrijk zijn voor de bedrijf m.b.t. de CSP keuze. Op basis van feiten kan een overwogen beslissing worden genomen.  De afbeelding geeft een voorbeeld van de resultaten voor een uitgevoerde analyse voor een van Weolcan’s klanten.

Een van de moeilijkste aspecten van het vergelijken van CSPs is de kosten. Diegenen die wel eens een poging hebben gewaagd om een inschatting te maken van de platformkosten van Azure of AWS gebruik hebben gemerkt dat zelfs bij louter IAAS dit niet altijd mee valt. Bij PaaS services zoals containers en serverless wordt dit alleen maar complexer met een hogere graad van onbetrouwbaarheid in de resultaten tot gevolg.  De hiervoor beschreven gefaseerde aanpak heeft als extra voordeel dat kosten makkelijker te voorspellen zijn bij vroegere fases in de transitie. De business case kan hiermee bij elke fase gevalideerd worden en aangepast indien noodzakelijk.  Dit is één van de redenen waarom een “big bang” transitie af te raden is.

Het is overigens belangrijk om te realiseren dat naast de platformkosten wijzigingen van de organisatie veelal ook leiden tot additionele kosten. Elk aspect genoemd in de paragraaf “impact van een transitie” brengt kosten met zich mee.

Impact op de organisatie

De impact op de organisatie is groot. Een ISV heeft de organisatie geoptimaliseerd voor software development. Deels is er vaak wel kennis aanwezig om de software te installeren maar systeembeheer en operationeel beheer is een vak apart. Operationele ondersteuning van een SaaS applicatie impliceert ook 24x7 klantondersteuning.

Cloud Center

De keuze voor een CSP impliceert dat naast nieuwe processen ook nieuwe competenties noodzakelijk zijn. Dev teams zullen zich moeten transformeren tot DevSecOps teams waarmee deze teams zich dus ook bekommeren om beheer en beveiliging. Architectuur principes bij AWs en Azure zijn anders dan bij traditionele on premises ontwerpen. De infrastructuur moet bv. beschouwd worden als software en het is belangrijk om alles  te automatiseren. Teneinde de organisatie de nieuwe paradigma’s en werkwijze te laten omarmen raadt Weolcan aan een Cloud Compence Center in te richten. Deze groep groeit mee met de verschillende fases van de transitie en borgt de adoptie van cloud in het bedrijf.

Cloud Governance

Een optimale transformatie van ISV naar SaaS in de cloud betekent ook het beschrijven van de  operationele processen zowel in de “plan & build” als de “run” fase. Denk hierbij aan traditionele ITSM processen zoals incident management, change management etcetera. Bepaalde processen zullen vanwege andere paradigma’s en werkwijzen anders ingevuld moeten worden teneinde controle te houden in een zeer dynamische omgeving. Afhankelijk van de fase waar de transformatie zich in bevindt zijn aanpassingen noodzakelijk.

 

Cloud Governance

Weolcan’s Cloud Governance Framework geeft een overzicht van concepten, modellen,  werkwijzen, invloeden en overige componenten die relevant zijn in een cloud based hosting model. 

Meer blogs lezen van Weolcan? Volg deze link

Meer weten hoe Weolcan u kan ondewrsteunen? Neem contact op met Michiel de van der Schueren

 

Nieuwste Artikels

19 JANUARI 2023 | 2 min

Goed nieuws: Azure ontwikkelt BIO policy voor de publieke sector

22 DECEMBER 2022 | 3 min

SaaS grootgebruiker? Zo word je een cloud regieorganisatie

24 NOVEMBER 2022 | 4 min

Grip op cloud met het vernieuwde Weolcan Cloud Governance Framework

Meld je hier aan!